Trong chương trình lớp 9 rút gọn căn thức và biểu thức chứa căn là dạng toán rất…