Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử trong chương trình đại số 8 là một dạng…